RobotBuilder tarafından Oluşturulan Kod

RobotBuilder Tarafından Oluşturulan Bir Projenin Düzeni

../../../../../_images/robotbuilder-created-code-java.png ../../../../../_images/robotbuilder-created-code-cpp.png

RobotBuilder tarafından oluşturulan bir proje, bir paket (Java’da) veya Komutlar için bir klasör (C ++ ‘da) ve Alt Sistemler için bir diğerinden oluşur. Her komut veya alt sistem nesnesi bu kaplar altında saklanır. Projenin en üst seviyesinde robot ana programını bulacaksınız (RobotContainer.java/C++).

Komut Tabanlı bir robotun organizasyonu hakkında daha fazla bilgi için, bakınız Komut Tabanlı Bir Robot Projesi Yapılandırma

Otomatik Oluşturulan Kod

// BEGIN AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=AUTONOMOUS
m_chooser.setDefaultOption("Autonomous", new Autonomous());
// END AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=AUTONOMOUS

SmartDashboard.putData("Auto Mode", m_chooser);

Robot açıklaması değiştirildiğinde ve kod yeniden dışa aktarıldığında, RobotBuilder dosyada yaptığınız değişiklikleri koruyacak ve böylece kodunuzu koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, RobotBuilder’ı tam bir yaşam döngüsü aracı yapar. RobotBuilder hangi kodun değiştirilmesinin uygun olduğunu bilmek için, bazı özel yorumlarla sınırlandırılarak potansiyel olarak yeniden yazılması gereken bölümler oluşturur. Bu yorumlar yukarıdaki örnekte gösterilmektedir. Bu yorum bloklarına herhangi bir kod eklemeyin, projenin RobotBuilder’dan bir sonraki dışa aktarılışında yeniden yazılacaktır.

Bu bloklardan birinin içindeki kodun değiştirilmesi gerekiyorsa, yorumlar kaldırılabilir, ancak bu daha sonra başka güncellemelerin yapılmasını önleyecektir. Yukarıdaki örnekte, //BEGIN ve //END açıklamaları kaldırıldıysa, daha sonra RobotBuilder’a başka bir gerekli alt sistem eklendi, sonraki dışa aktarmada oluşturulmayacaktı.

Ana Robot Programı

 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
 package frc.robot;

 import edu.wpi.first.hal.FRCNetComm.tInstances;
 import edu.wpi.first.hal.FRCNetComm.tResourceType;
 import edu.wpi.first.hal.HAL;
 import edu.wpi.first.wpilibj.TimedRobot;
 import edu.wpi.first.wpilibj2.command.Command;
 import edu.wpi.first.wpilibj2.command.CommandScheduler;

 /**
 * The VM is configured to automatically run this class, and to call the
 * functions corresponding to each mode, as described in the TimedRobot
 * documentation. If you change the name of this class or the package after
 * creating this project, you must also update the build.properties file in
 * the project.
 */
 public class Robot extends TimedRobot { // (1)

   private Command m_autonomousCommand;

   private RobotContainer m_robotContainer;

   /**
   * This function is run when the robot is first started up and should be
   * used for any initialization code.
   */
   @Override
   public void robotInit() {
     // Instantiate our RobotContainer. This will perform all our button bindings, and put our
     // autonomous chooser on the dashboard.
     m_robotContainer = new RobotContainer();
     HAL.report(tResourceType.kResourceType_Framework, tInstances.kFramework_RobotBuilder);
   }

   /**
   * This function is called every robot packet, no matter the mode. Use this for items like
   * diagnostics that you want ran during disabled, autonomous, teleoperated and test.
   *
   * <p>This runs after the mode specific periodic functions, but before
   * LiveWindow and SmartDashboard integrated updating.
   */
   @Override
   public void robotPeriodic() {
     // Runs the Scheduler. This is responsible for polling buttons, adding newly-scheduled
     // commands, running already-scheduled commands, removing finished or interrupted commands,
     // and running subsystem periodic() methods. This must be called from the robot's periodic
     // block in order for anything in the Command-based framework to work.
     CommandScheduler.getInstance().run(); // (2)
   }


   /**
   * This function is called once each time the robot enters Disabled mode.
   */
   @Override
   public void disabledInit() {
   }

   @Override
   public void disabledPeriodic() {
   }

   /**
   * This autonomous runs the autonomous command selected by your {@link RobotContainer} class.
   */
   @Override
   public void autonomousInit() {
     m_autonomousCommand = m_robotContainer.getAutonomousCommand(); // (3)

     // schedule the autonomous command (example)
     if (m_autonomousCommand != null) {
       m_autonomousCommand.schedule();
     }
   }

   /**
   * This function is called periodically during autonomous.
   */
   @Override
   public void autonomousPeriodic() {
   }

   @Override
   public void teleopInit() {
     // This makes sure that the autonomous stops running when
     // teleop starts running. If you want the autonomous to
     // continue until interrupted by another command, remove
     // this line or comment it out.
     if (m_autonomousCommand != null) {
       m_autonomousCommand.cancel();
     }
   }

   /**
   * This function is called periodically during operator control.
   */
   @Override
   public void teleopPeriodic() {
   }

   @Override
   public void testInit() {
     // Cancels all running commands at the start of test mode.
     CommandScheduler.getInstance().cancelAll();
   }

   /**
   * This function is called periodically during test mode.
   */
   @Override
   public void testPeriodic() {
   }

 }

Bu, RobotBuilder tarafından oluşturulan ana programdır. Bu programın birkaç bölümü vardır (vurgulanan bölümler):

 1. Bu sınıf TimedRobot’u geliştirir. TimedRobot her 20 ms’de bir autonomousPeriodic() ve teleopPeriodic() yöntemlerinizi çağıracaktır.

 2. Her 20 ms’de bir çağrılan robotPeriodic yönteminde, bir planlama geçişi yapın.

 3. Sağlanan otonom komut, autonomousInit() yönteminde otonom başlangıcında planlanır ve teleopInit() içindeki otonom dönemin sonunda iptal edilir.

RobotContainer

 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
package frc.robot;

import frc.robot.commands.*;
import frc.robot.subsystems.*;
import edu.wpi.first.wpilibj.smartdashboard.SendableChooser;
import edu.wpi.first.wpilibj.smartdashboard.SmartDashboard;

// BEGIN AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=IMPORTS
import edu.wpi.first.wpilibj2.command.Command;
import edu.wpi.first.wpilibj2.command.InstantCommand;
import edu.wpi.first.wpilibj.Joystick;
import edu.wpi.first.wpilibj2.command.button.JoystickButton;
import frc.robot.subsystems.*;

// END AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=IMPORTS


/**
 * This class is where the bulk of the robot should be declared. Since Command-based is a
 * "declarative" paradigm, very little robot logic should actually be handled in the {@link Robot}
 * periodic methods (other than the scheduler calls). Instead, the structure of the robot
 * (including subsystems, commands, and button mappings) should be declared here.
 */
public class RobotContainer {

 private static RobotContainer m_robotContainer = new RobotContainer();

  // BEGIN AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=DECLARATIONS
// The robot's subsystems
  private final Wrist m_wrist = new Wrist(); // (1)
  private final Elevator m_elevator = new Elevator();
  private final Claw m_claw = new Claw();
  private final Drivetrain m_drivetrain = new Drivetrain();

// Joysticks
private final Joystick logitechController = new Joystick(0); // (3)

  // END AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=DECLARATIONS


 // A chooser for autonomous commands
 SendableChooser<Command> m_chooser = new SendableChooser<>();

 /**
 * The container for the robot. Contains subsystems, OI devices, and commands.
 */
 private RobotContainer() {
    // BEGIN AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=SMARTDASHBOARD
  // Smartdashboard Subsystems
  SmartDashboard.putData(m_wrist);
  SmartDashboard.putData(m_elevator);
  SmartDashboard.putData(m_claw);
  SmartDashboard.putData(m_drivetrain);


  // SmartDashboard Buttons
  SmartDashboard.putData("Close Claw", new CloseClaw( m_claw )); // (6)
  SmartDashboard.putData("Open Claw", new OpenClaw( m_claw ));
  SmartDashboard.putData("Pickup", new Pickup());
  SmartDashboard.putData("Place", new Place());
  SmartDashboard.putData("Prepare To Pickup", new PrepareToPickup());
  SmartDashboard.putData("Set Elevator Setpoint: Bottom", new SetElevatorSetpoint(0, m_elevator));
  SmartDashboard.putData("Set Elevator Setpoint: Platform", new SetElevatorSetpoint(0.2, m_elevator));
  SmartDashboard.putData("Set Elevator Setpoint: Top", new SetElevatorSetpoint(0.3, m_elevator));
  SmartDashboard.putData("Set Wrist Setpoint: Horizontal", new SetWristSetpoint(0, m_wrist));
  SmartDashboard.putData("Set Wrist Setpoint: Raise Wrist", new SetWristSetpoint(-45, m_wrist));
  SmartDashboard.putData("Drive: Straight3Meters", new Drive(3, 0, m_drivetrain));
  SmartDashboard.putData("Drive: Place", new Drive(Drivetrain.PlaceDistance, Drivetrain.BackAwayDistance, m_drivetrain));

    // END AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=SMARTDASHBOARD
  // Configure the button bindings
  configureButtonBindings();

  // Configure default commands
    // BEGIN AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=SUBSYSTEM_DEFAULT_COMMAND
  m_drivetrain.setDefaultCommand(new TankDrive( m_drivetrain ) ); // (5)


    // END AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=SUBSYSTEM_DEFAULT_COMMAND

  // Configure autonomous sendable chooser
    // BEGIN AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=AUTONOMOUS

  m_chooser.setDefaultOption("Autonomous", new Autonomous()); // (2)

    // END AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=AUTONOMOUS

  SmartDashboard.putData("Auto Mode", m_chooser);
 }

 public static RobotContainer getInstance() {
  return m_robotContainer;
 }

 /**
  * Use this method to define your button->command mappings. Buttons can be created by
  * instantiating a {@link GenericHID} or one of its subclasses ({@link
  * edu.wpi.first.wpilibj.Joystick} or {@link XboxController}), and then passing it to a
  * {@link edu.wpi.first.wpilibj2.command.button.JoystickButton}.
  */
 private void configureButtonBindings() {
    // BEGIN AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=BUTTONS
// Create some buttons
final JoystickButton dpadUp = new JoystickButton(logitechController, 5); // (4)
dpadUp.whenPressed(new SetElevatorSetpoint(0.3, m_elevator) ,true);
  SmartDashboard.putData("Dpad Up",new SetElevatorSetpoint(0.3, m_elevator) );

final JoystickButton dpadDown = new JoystickButton(logitechController, 7);
dpadDown.whenPressed(new SetElevatorSetpoint(0, m_elevator) ,true);
  SmartDashboard.putData("Dpad Down",new SetElevatorSetpoint(0, m_elevator) );

final JoystickButton dpadRight = new JoystickButton(logitechController, 6);
dpadRight.whenPressed(new CloseClaw( m_claw ) ,true);
  SmartDashboard.putData("Dpad Right",new CloseClaw( m_claw ) );

final JoystickButton dpadLeft = new JoystickButton(logitechController, 8);
dpadLeft.whenPressed(new OpenClaw( m_claw ) ,true);
  SmartDashboard.putData("Dpad Left",new OpenClaw( m_claw ) );

final JoystickButton l2 = new JoystickButton(logitechController, 9);
l2.whenPressed(new PrepareToPickup() ,true);
  SmartDashboard.putData("L2",new PrepareToPickup() );

final JoystickButton r2 = new JoystickButton(logitechController, 10);
r2.whenPressed(new Pickup() ,true);
  SmartDashboard.putData("R2",new Pickup() );

final JoystickButton l1 = new JoystickButton(logitechController, 11);
l1.whenPressed(new Place() ,true);
  SmartDashboard.putData("L1",new Place() );

final JoystickButton r1 = new JoystickButton(logitechController, 12);
r1.whenPressed(new Autonomous() ,true);
  SmartDashboard.putData("R1",new Autonomous() );    // END AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=BUTTONS
 }

  // BEGIN AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=FUNCTIONS
public Joystick getLogitechController() {
    return logitechController;
  }


  // END AUTOGENERATED CODE, SOURCE=ROBOTBUILDER ID=FUNCTIONS

 /**
  * Use this to pass the autonomous command to the main {@link Robot} class.
  *
  * @return the command to run in autonomous
 */
 public Command getAutonomousCommand() {
  // The selected command will be run in autonomous
  return m_chooser.getSelected();
 }


}

Bu, alt sistemlerin ve operatör arayüzünün tanımlandığı RobotBuilder tarafından oluşturulan RobotContainer’dır. Bu programın birkaç bölümü vardır (vurgulanan bölümler):

 1. Alt sistemlerin her biri burada açıklanmıştır. Bunları gerektiren herhangi bir komuta parametre olarak geçirilebilirler.

 2. RobotBuilder robot özelliklerinde sağlanan otonom bir komut varsa, bu, kontrol panelinde seçilmek üzere Gönderilebilir Seçici’ye eklenir.

 3. Tüm operatör arayüzü bileşenlerinin kodu burada oluşturulur.

 4. Ek olarak, OI düğmelerini çalıştırılması gereken komutlara bağlayan kod da burada oluşturulur.

 5. Başka bir komut çalışmıyorken bir alt sistemde çalıştırılacak komutlar burada tanımlanmamıştır.

 6. Bir gösterge panosu aracılığıyla çalıştırılacak komutlar burada tanımlanır.