בקרות מתקדמות

חלק זה עובר על תכונות שליטה מתקדמות ב-WPILib, כגון אלגוריתמי בקרה שונים של feedback/feedforward ומעקב אחר מסלולים.