Veri gönderme

SmartDashboard’dan farklı olarak, veriler ilk önce verilerin hangi sekmeye yerleştirilmesi gerektiği belirtilmeden doğrudan Shuffleboard’a gönderilemez.

Basit Veri gönderme

Basit verilerin (sayılar, dizeler, mantıksallar ve bunların dizileri) gönderilmesi, bir sekmede add çağrısı yapılarak yapılır. Bu yöntem, zaten mevcut değilse değeri ayarlayacak, ancak mevcut bir değerin üzerine yazmayacaktır.

Shuffleboard.getTab("Numbers")
   .add("Pi", 3.14);

Verilerin güncellenmesi gerekiyorsa (örneğin, robot üzerinde yapılan bazı hesaplamaların çıktısı), değeri tanımladıktan sonra `` getEntry ()``çağrısı yapın, ardından gerektiğinde veya periodic bir işlevde güncelleyin.

class VisionCalculator {
  private ShuffleboardTab tab = Shuffleboard.getTab("Vision");
  private NetworkTableEntry distanceEntry =
    tab.add("Distance to target", 0)
     .getEntry();

  public void calculate() {
   double distance = ...;
   distanceEntry.setDouble(distance);
  }
 }

Yeniden başlatmalar arasında seçimlerin sürekliliğini sağlamak

Bir robotu kontrol panelinden yapılandırırken, bazı ayarlar, sürücülerin her maçtan önce ayarları yapılandırmayı hatırlamasını (veya unutmasını) yerine, robot veya sürücü istasyonunun yeniden başlatmaları arasında kalmasını isteyebilir.

Basitçe “add” yerine “addPersistent” kullanmak, değerin roboRIO’ya kaydedilmesini ve robot programı başladığında yüklenmesini sağlayacaktır.

Not

Bu, seçiciler veya motor kontrolörleri gibi gönderilebilir veriler için geçerli değildir.

Shuffleboard.getTab("Drive")
   .addPersistent("Max Speed", 1.0);

Sensör, motor vb. Gönderme

SmartDashboard.putData ya benzer şekilde, herhangi bir Sendable-Gönderilebilir nesne (çoğu sensör, motor kontrol cihazı ve SendableChoosers) herhangi bir sekmeye eklenebilir

Shuffleboard.getTab("Tab Title")
   .add("Sendable Title", mySendable);